VEDTEKTER


Velkommen til Ullevål tennisklubb.
Vi håper du finner den informasjonen du trenger inne på sidene våre. Les mer..


Tennisskole for barn
Klubben tilbyr tennisskole for barn i alderen 8 – 16 som sogner til Ullevål-området. Les mer..


Privattime og kurs
Klubbens trener gir privattimer og vi arrangerer kurs for nybegynnere og litt øvet. Les mer..


Reservering av bane innendørs
Vi leier ut faste sesongtimer og strøtimer til både medlemmer og ikke-medlemmer. Les mer..

LOVER FOR ULLEVÅL TENNISKLUBB

Vedtatt / sist endret 20. februar 1991


§ 1 Formål
Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubbens formål er å fremme og tilrettelegge tennissporten i Ullevål Hageby for klubbens medlemmer.


§ 2 Organisatorisk tilknytning
Klubben er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Oslo Tenniskrets og Norges Tennisforbund.

Klubben hører hjemme i Oslo kommune og er medlem av idrettsrådet i kommunen.


§ 3 Medlemmer
Klubben består av
1. Æresmedlemmer
2. Aktive medlemmer:
a) Senior
b) Junior; under 18 år
3. Passive medlemmer

Æresmedlemmer utnevnes av årsmøtet etter innstilling av styret. Aldersgrensen for junior og barn regnes fra 1. januar i kalenderåret.

Alle som vil overholde klubbens og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem etter styrets nærmere retningslinjer.

For øvrig plikter ethvert medlem å overholde Norges Idrettsforbunds, dets organisasjonsledds og medlemmers, samt klubbens lover og bestemmelser.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.

Medlemskap i klubben regnes fra den dag første kontingent er betalt.


§ 4 Stemmerett og valgbarhet
For å ha stemmerett på klubbens møter må et medlem ha fylt 18 år, ha vært medlem i minst 1 måned og ikke skylde klubben kontingent.

Alle medlemmer som har stemmerett og som ikke er arbeidstaker i klubben er valgbare til tillitsverv i klubben, som representant til ting eller møte i overordnet idrettsorganisasjon.


§ 5 Kontingent
Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av klubben. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

Utmeldelse av klubben må skje skriftlig til styret innen 1. mai. Ellers blir vedkommende å anse som medlem også for den kommende sesong, med plikt til å betale kontingent.


§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse
Tillitsvalgte kan motta et rimelig honorar for sitt arbeid, samt refusjon av faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste som påføres vedkommende i utførelsen av vervet.

Utgifter til godtgjørelse og refusjon av faktiske utgifter skal fremgå av klubbens budsjett og regnskap.


§ 7 Inhabilitet
For klubbens tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte, gjelder NIF’s inhabilitetsregler.


§ 8 Straffesaker
For alle straffesaker gjelder NIF’s lov kap. 11 (NIF’s straffebestemmelser)


§ 9 Årsmøte
Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år innen utgangen av februar måned.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel direkte til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.

Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

På årsmøtet kan det ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste.


§ 10 Ledelse av årsmøtet
Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av klubben.


§ 11 Stemmegivning på årsmøtet
Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemning, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som skal velges ved vedkommende avstemning. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller andre kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene anses ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.


§ 12 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:
1. Behandle klubbens årsmelding
2. Behandle klubbens regnskap i revidert stand
3. Behandle innkomne forslag
4. Fastsette kontingenten
5. Vedta klubbens budsjett
6. Bestemme klubbens organisasjon
7. Velge:
a) leder
b) Inntil 6 styremedlemmer
c) Revisor
d) Valgkomite med leder, 2 medlemmer

Representanter til styret og revisor velges for 2 år av gangen, dog slik at halvparten av styret ved første valg velges for ett år.


§ 13 Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret eller overordnet idrettsmyndighet bestemmer det, eller når minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmer krever det.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de saker som er kunngjort i innkallingen.


§ 14 Styret
Klubben ledes av styret som er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.
Styret skal:
1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
2. Oppnevne etter behov utvalg, komiteer, personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
3. Administrere og føre nødvendig kontroll med klubbens økonomi i henhold til de for idretten til en hver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
4. Representere klubben utad.

Styret skal holde møter når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.
Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.


§ 15 Grupper / avdelinger
Klubben kan organiseres med komiteer / grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Klubbens årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger / grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes.

For avdelinger / gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele klubben, og avdelinger / grupper kan ikke inngå avtaler eller representere klubben utad uten styrets godkjennelse.


§ 16 Lovendring
Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent.


§ 17 kan ikke endres.


§ 17 Oppløsning
Oppløsning av klubben kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av klubben. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 17.

I tilfelle oppløsning eller annet opphør av klubben tilfaller klubbens eiendeler NIF eller formål godkjent av idrettsstyret.

Ved oppløsning sendes klubbens arkiv til idrettskretsen.


Klubben har to grusbaner og to hardcourtbaner. Les mer..


Om vinteren har vi boblehall over hardcourtbanene. Les mer..


U.T.K. holder til i Harald Hals park i Ullevål Hageby.


Vi anbefaler medlemmer å jevnlig sjekke sidene våre. Les mer..